ފޮޓޯ

ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް މުލީ ރައްޔިތުންވެސް އަތްކުރި އޮޅާލައިގެން

މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ. މުލ. ހިތްގައިމު މި ރަށުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށު ރައްޔިތުން ދޭ ހާއްސަ ސަމާލުކަން. ރަށުތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން.- ފޮޓޯ: ޝުޖާއު ހަމީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް