ފޮޓޯ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން

21، ފެބްރުއަރީ 2021:އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
21، ފެބްރުއަރީ 2021:އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
21، ފެބްރުއަރީ 2021:އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
21، ފެބްރުއަރީ 2021:އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
21، ފެބްރުއަރީ 2021:އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
21، ފެބްރުއަރީ 2021:އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
21، ފެބްރުއަރީ 2021:އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
21، ފެބްރުއަރީ 2021:އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް