ފޮޓޯ

ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ އުއްމީދުގައި، ދިގު ކިޔުތަކުގައި

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 5 އިންސަތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 40،000 ގާތްކޮށްފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އުއްމީދުގައި ވެކްސިން ކިއުތަކަށް ނުކުންނަމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.