ފޮޓޯ

ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ރާއްޖެއަށް

ޖެނުއަރީ 20، 2021: ކޯވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ރާއްޖެއަށް ގެނައުން. އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އޮކްސްފޯޑް އެސްޓްރާޒެކެނާގެ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެނައީ އެއަރ އިންޑިއާގެ ހާއްސަ ބޯޓެއްގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: ކޯވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ރާއްޖެއަށް ގެނައުން. އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އޮކްސްފޯޑް އެސްޓްރާޒެކެނާގެ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެނައީ އެއަރ އިންޑިއާގެ ހާއްސަ ބޯޓެއްގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ގެނައި މަތިންދާބޯޓު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓްގައި ޖައްސަނީ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: ކޯވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ރާއްޖެއަށް ގެނައުން. މިކަމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައިބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި ވަޒީރުން ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވަނީ.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: ކޯވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ރާއްޖެއަށް ގެނައުން. އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އޮކްސްފޯޑް އެސްޓްރާޒެކެނާގެ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެނައީ އެއަރ އިންޑިއާގެ ހާއްސަ ބޯޓެއްގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: ކޯވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ރާއްޖެއަށް ގެނައުން. އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އޮކްސްފޯޑް އެސްޓްރާޒެކެނާގެ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެނައީ އެއަރ އިންޑިއާގެ ހާއްސަ ބޯޓެއްގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ 100،000 ޑޯޒްގެ ކޯވިޑް ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް އެއަަރޕޯޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ 100،000 ޑޯޒްގެ ކޯވިޑް ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ 100،000 ޑޯޒްގެ ކޯވިޑް ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޖެނުއަރީ 20، 2021: އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް