ފޮޓޯ

ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމަށް 3 ދުވަސް، ސަލާމަތީކަންކަން ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި

އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ މަގުމައްޗަށް ނެރެފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ މަގުމައްޗަށް ނެރެފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ މަގުމައްޗަށް ނެރެފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ މަގުމައްޗަށް ނެރެފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން. ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގެ ހުވާކުރުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަދުވަހު.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑުން ކެއުމަށް މަޑުކޮށްލައިގެން.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ރަސްމިއްޔާތު އޮންނަ ސައްހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސީކްރެޓް ސާރވިސްގެ ސިފައިންގެ މީހަކު.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. ކޮންގެރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ އައު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑުން ކެއުމަށް ގެނައި ޕިއްޒާތަކެއް ބާލަނީ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް