ފޮޓޯ

ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި އޮތްތަން ހޯދާ، މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ކަޅު ފޮށި އޮތްތަން މިހާރު ވަނީ ހޯދާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ވެސްޓް ކަލިމަންޓަން ޕްރޮވިންސްގެ ޕޮންޓިއަނަކަށް ފުރިަތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެތެރޭގައި ވެއްޓުނު ބޯޓުން 62 މީހުން ދަތުރުކުރި. އޭގެ ތެރޭގައި 50 ފަސިންޖަރުންނާއި 12 ފަޅުވެރިން ހިމެނޭ. މީގެތެރޭގައި ހަތް ކުޑަ ކުދިންނާއި ތިން ކުއްތުކުދިންވެސް ހިމެނޭ. މި ބޯޓުން ދަތުރުރުކުރި މީހުންގެ އާއިލާތައް އެއަރޕޯޓްގައި މަޑުކޮށްގެން. މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައެއް ނުވޭ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. މި ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތަކާއި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ފެންނަން ފަށާފައި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް