ފޮޓޯ

އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ނަތިޖާގެ އިންތިޒާރުގައި ނޭވާ ހިފަހައްޓަލައިގެން

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް އެބަތިބި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވާދަކުރެއްވި އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަނަށް ބައެއް ސިޓީތަކުން ކާމިޔާބު ލިބުމުން ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ނޮވެމްބަރމަހުގެ 3 ވަނަދުވަހު ބޭއްވި އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ގުނުމުގައި އޮފިޝަލުން މަސައްކަތްކުރަނީ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް އެބަތިބި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވާދަކުރެއްވި މިހާރު ރައީސް ޓްރަންޕަށް ބައެއް ސިޓީތަކުން ކާމިޔާބު ލިބުމުން ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވާދަކުރެއްވި އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަނަށް ބައެއް ސިޓީތަކުން ކާމިޔާބު ލިބުމުން ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް އެބަތިބި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް އެބަތިބި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްގުނުމުގައި އޮޅުވާލުން އުޅޭކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު ގެންގުޅުްވި ކަރުދާސްތައް ޓްރަންޕު ފޮރުވަނީ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް އެބަތިބި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް އެބަތިބި.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް