ފޮޓޯ

ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަގު ކަމަށްވާ ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މާލޭގެ އެންމެ އަޑިގުޑަންތަށް ބޮޑު މި މަގަކީ އެތަށް އަހަރެއް ވަންދަން މަރާމާތު ނުކޮށް އޮތް މަގެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަގު ކަމަށްވާ ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މާލޭގެ އެންމެ އަޑިގުޑަންތަށް ބޮޑު މި މަގަކީ އެތަށް އަހަރެއް ވަންދަން މަރާމާތު ނުކޮށް އޮތް މަގެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަގު ކަމަށްވާ ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މާލޭގެ އެންމެ އަޑިގުޑަންތަށް ބޮޑު މި މަގަކީ އެތަށް އަހަރެއް ވަންދަން މަރާމާތު ނުކޮށް އޮތް މަގެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަގު ކަމަށްވާ ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މާލޭގެ އެންމެ އަޑިގުޑަންތަށް ބޮޑު މި މަގަކީ އެތަށް އަހަރެއް ވަންދަން މަރާމާތު ނުކޮށް އޮތް މަގެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަގު ކަމަށްވާ ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މާލޭގެ އެންމެ އަޑިގުޑަންތަށް ބޮޑު މި މަގަކީ އެތަށް އަހަރެއް ވަންދަން މަރާމާތު ނުކޮށް އޮތް މަގެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަގު ކަމަށްވާ ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މާލޭގެ އެންމެ އަޑިގުޑަންތަށް ބޮޑު މި މަގަކީ އެތަށް އަހަރެއް ވަންދަން މަރާމާތު ނުކޮށް އޮތް މަގެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަގު ކަމަށްވާ ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މާލޭގެ އެންމެ އަޑިގުޑަންތަށް ބޮޑު މި މަގަކީ އެތަށް އަހަރެއް ވަންދަން މަރާމާތު ނުކޮށް އޮތް މަގެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަގު ކަމަށްވާ ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މާލޭގެ އެންމެ އަޑިގުޑަންތަށް ބޮޑު މި މަގަކީ އެތަށް އަހަރެއް ވަންދަން މަރާމާތު ނުކޮށް އޮތް މަގެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަގު ކަމަށްވާ ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މާލޭގެ އެންމެ އަޑިގުޑަންތަށް ބޮޑު މި މަގަކީ އެތަށް އަހަރެއް ވަންދަން މަރާމާތު ނުކޮށް އޮތް މަގެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މަގު ކަމަށްވާ ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މާލޭގެ އެންމެ އަޑިގުޑަންތަށް ބޮޑު މި މަގަކީ އެތަށް އަހަރެއް ވަންދަން މަރާމާތު ނުކޮށް އޮތް މަގެކެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް