ފޮޓޯ

އަދަދު މަދުވުމުން އަނެއްކާވެސް މި މަންޒަރުތައް، މިހެން ނަހަދާ

23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
23 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފެށުމުން، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި ހިލާފަށް އިޖިތިމާއީ އެއްވުން ތަކާއި، އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އާންމުވެފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ރާޅެއް ވެސް އައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް