ފޮޓޯ

ޙަރަމްފުޅާއި ރައުޟާ ހުޅުވާލުމުން އުފަލުގެ ކަރުނަ

7 މަހަށްފަހު އާއްމުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
7 މަހަށްފަހު އާއްމުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
7 މަހަށްފަހު އާއްމުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
7 މަހަށްފަހު އާއްމުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
7 މަހަށްފަހު އާއްމުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
7 މަހަށްފަހު އާއްމުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
7 މަހަށްފަހު އާއްމުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ބައެއް މީހުންނަށްވަނީ އުފަލުން ރޮވިފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
7 މަހަށްފަހު އާއްމުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ނަމާދަށް އެރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
7 މަހަށްފަހު އާއްމުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ނަމާދަށް އެރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ނަމާދަށް އެރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ނަމާދަށް އެރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ބައެއް މީހުންނަށްވަނީ އުފަލުން ރޮވިފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ނަމާދަށް އެރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ނަމާދަށް އެރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ނަމާދަށް އެރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ނަމާދަށް އެރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ނަމާދަށް އެރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ބައެއް މީހުންނަށްވަނީ އުފަލުން ރޮވިފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅެއްކަމަށްވާ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ ރައުޟާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ނަމާދަށް އެރުމަށް މިސްކިތަށް ޖަމާވެފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން