ފޮޓޯ

ނާއިބް ރައީސް، އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވައިލެއްވުން

އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް
އޮކްޓޯބަރު 4، 2020: އެކުވެނީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ދުވާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން. ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު /ޕީއެސްއެމްނިއުސް