ވީޑިއޯ

ރާޢްޖެ މިއަދު - ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ބޭރުގެ އުޅަނދުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް