ވީޑިއޯ

އދ އަށް 75 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު