ފޮޓޯ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 8:00ން ފަތިހު 5:00ށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރުން

23 އޯގަސްޓް، 2020: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އަމަލު މިންވަރު ބެލުމަށް ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އަމަލު މިންވަރު ބެލުމަށް ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އަމަލު މިންވަރު ބެލުމަށް ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އަމަލު މިންވަރު ބެލުމަށް ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އަމަލު މިންވަރު ބެލުމަށް ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އަމަލު މިންވަރު ބެލުމަށް ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00އިން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00 ވަންދެން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އަމަލު މިންވަރު ބެލުމަށް ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާކޮށްފައިވާ ވަގުތުގައި އާރްއާރްޓީ ގެ މެބަރުން ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00އިން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00 ވަންދެން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އަމަލު މިންވަރު ބެލުމަށް ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އަމަލު މިންވަރު ބެލުމަށް ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
23 އޯގަސްޓް، 2020: މާލޭ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން މަނާ ކުރުމުން މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް