ފޮޓޯ

އަރަފާތާއި މުޒްދަލިފާގެ ބިމުން މަޑުމޮޅިކަމާއި ދުއާކުރުން

ޖަމްރާތަކަށް އުކަން ބޭނުންވާ ހިލަ ސްޓެރަލައިޒްކުރުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިންނަށް ހަވާލުކުރަނީ. މިފަހަރު ޙައްޖުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ތައްޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރީ ސައުދީ ސަރުކާރުން - ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޖަމްރާތަކަށް އުކަން ބޭނުންވާ ހިލަ ސްޓެރަލައިޒްކުރުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިންނަށް ހަވާލުކުރަނީ. މިފަހަރު ޙައްޖުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ތައްޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރީ ސައުދީ ސަރުކާރުން - ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން. މިފަހަރު ޙައްޖުވެރިންނަށް ދުރުދުރުގައި ތިބޭނެ ގޮތަށް މުޒްދަލިފާގައި ޓެންޓް ޖަހާ އިންތިޒާމުތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި.-ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަށް ވަންނަނީ. މިފަހަރު ޙައްޖުވެރިންނަށް ދުރުދުރުގައި ތިބޭނެ ގޮތަށް މުޒްދަލިފާގައި ޓެންޓް ޖަހާ އިންތިޒާމުތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި.-ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖު ދުވަހު އަރާފާތުގައި ޙައްޖުވެރިންނަށް ކަނޑައަޅާފައި ޓެންޓްތަކުގައި މެންދުރު ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ. ޙައްޖުވެރިންގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމުތައްވެސް ވަނީ އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ހަމަޖައްސާފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން. މިފަހަރު ޙައްޖުވެރިންނަށް ދުރުދުރުގައި ތިބޭނެ ގޮތަށް މުޒްދަލިފާގައި ޓެންޓް ޖަހާ އިންތިޒާމުތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖު ދުވަހު އަރާފާތުގައި ޙައްޖުވެރިންނަށް ކަނޑައަޅާފައި ޓެންޓްތަކުގައި މެންދުރު ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ. ޙައްޖުވެރިންގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމުތައްވެސް ވަނީ އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ހަމަޖައްސާފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖު ދުވަހު އަރާފާތުގައި ޙައްޖުވެރިންނަށް ކަނޑައަޅާފައި ޓެންޓްތަކުގައި މެންދުރު ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ. ޙައްޖުވެރިންގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމުތައްވެސް ވަނީ އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ހަމަޖައްސާފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖު ދުވަހު އަރާފާތުގައި ޙައްޖުވެރިންނަށް ކަނޑައަޅާފައި ޓެންޓްތަކުގައި މެންދުރު ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ. ޙައްޖުވެރިންގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމުތައްވެސް ވަނީ އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ހަމަޖައްސާފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކަނީ. މި ފަހަރު ޖަމްރާތަކަށް ހިލަ އުކުމުގައިވެސް ދުރުދުރުގައި ތިބެގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ނިޝާންތައް ޖަހާވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޖަމްރާތަކަށް އުކަން ބޭނުންވާ ހިލަ ސްޓެރަލައިޒްކުރުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިންނަށް ހަވާލުކުރަނީ. މިފަހަރު ޙައްޖުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ތައްޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރީ ސައުދީ ސަރުކާރުން - ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކަނީ. މި ފަހަރު ޖަމްރާތަކަށް ހިލަ އުކުމުގައިވެސް ދުރުދުރުގައި ތިބެގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ނިޝާންތައް ޖަހާވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކަނީ. މި ފަހަރު ޖަމްރާތަކަށް ހިލަ އުކުމުގައިވެސް ދުރުދުރުގައި ތިބެގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ނިޝާންތައް ޖަހާވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކަނީ. މި ފަހަރު ޖަމްރާތަކަށް ހިލަ އުކުމުގައިވެސް ދުރުދުރުގައި ތިބެގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ނިޝާންތައް ޖަހާވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި. ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ކުރުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން އަރާފަތު ފަރުބަދަށް އެރުމަށް ދަތުރުކުރަނީ. ޙައްޖުވެރިންގެ ޓެންޓްތައް ހަދާފައިވަނީ ޖަބަލުއްރަހްމާ ( އަރަފާތު ފަރުބަދަ ) އާއި ދާދި ކައިރީގައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ކުރުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން އަރާފަތު ފަރުބަދަށް އެރުމަށް ދަތުރުކުރަނީ. ޙައްޖުވެރިންގެ ޓެންޓްތައް ހަދާފައިވަނީ ޖަބަލުއްރަހްމާ ( އަރަފާތު ފަރުބަދަ ) އާއި ދާދި ކައިރީގައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން އަރަފާތާއި މުޒްދަލިފާގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މިނާ އަށް ވަންނަނީ. މި އަހަރު ޙައްޖުވެރިން ތިބުމުގެ އިންތިޡާމް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިނާގައި ހުންނަ ޓަވަރުތަކުގައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުދުވަހުގެ އެންމެ މާތްވަގުތު އަރަފާތު ފަރުބަދައިގައި ދުއާކުރުމުގައި. ޙައްޖު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ މި ވަގުތަކީ ޙައްޖުވެރިންގެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތެއްކަމުގައި އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )
ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ދުއާކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި. މި ފަހަރު ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވި 1000 މީހުންނަށް ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައި- ފޮޓޯ: ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން (ޓްވިޓަރ )