ފޮޓޯ

މަދު ބަޔަކާއިއެކު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖު ޚުޠުބާ ދެއްވީ ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން ސުލައިމާން އަލް މާނިއާ- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި ނަމަވެސް ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތާއިއެކު މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ މަދު މީސްކޮޅަކާއެކު. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖާޖީން މައްކާގައި- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖާޖީން މައްކާގައި- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖާޖީން މައްކާގައި- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖާޖީން މައްކާގައި- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖާޖީން މައްކާގައި- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖާޖީން މައްކާގައި- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖާޖީން މައްކާގައި- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ހަރަމްފުޅުތެރެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖާޖީން މައްކާގައި- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް