ފޮޓޯ

ޙަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް، އެހެނަސް މަދު ބަޔަކާއިއެކު އުފާވެރި މަންޒަރެއް

ޙައްޖާޖީން ޙަރަމަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ގެފުޅުގައި ހުވަނދު ލަނީ. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖާޖީން ޙަރަމަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ގެފުޅުގައި ހުވަނދު ލަނީ. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
މިފަހަރުގެ ޙައްޖުވެރިން ޠޮވާފް ނިންމުމަށްފަހު މިނާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންތިޒާމުތައް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖާޖީން ޙަރަމަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ގެފުޅުގައި ހުވަނދު ލަނީ. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތައް މިލިއަން މީހުންނާއިގެން ފުރިފައި އޮންނަ މިނާ ސަރަހައްދު މި ފަހަރު ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
މިފަހަރުގެ ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖާޖީން އިހްރާމް ބަނުމަށްފަހު މިނާއަށް ދިޔުމަށް ހޮޓަލުން ނުކުންނަނީ. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
މިފަހަރުގެ ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖާޖީން އިހްރާމް ބަނުމަށްފަހު މިނާއަށް ދިޔުމަށް ހޮޓަލުން ނުކުންނަނީ. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
މިފަހަރުގެ ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖާޖީން އިހްރާމް ބަނުމަށްފަހު މިނާއަށް ދިޔުމަށް ހޮޓަލުން ނުކުންނަނީ. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޙައްޖުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޙައްޖާޖީން ގައިދުރުކޮށްތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަނީ. މަދު މީސްކޮޅަކާއި އެކު މި އަހަރުގެ ޚަރަމްފުޅު ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
މިފަހަރުގެ ޙައްޖުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖާޖީން އިހްރާމް ބަނުމަށްފަހު މިނާއަށް ދިޔުމަށް ހޮޓަލުން ނުކުންނަނީ. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް