ފޮޓޯ

ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު ނިމުމަކަށް

8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން ކުރިން ދަތުރުކުރި ޑިންޑީ. ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު ސްކޫލް ފެރީގައި ފެހެންދޫ ފާލަމަށް ކައިރިކުރަނީ. ފޮޓޯ މުހައްމަދު ނައުރީފް. ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
8 ޖުލައި، 2020: ފެހެންދޫއިން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފެރީ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ދަރިވަރުން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ކިޔަވަންކުރާ ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ފޮޓޯ:ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް