ފޮޓޯ

މާލޭގެ ބާޒާރުމައްޗަށް އަވަސްކަޅިއެއް

ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގެ މަންޒަރުތަށް. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރަށްރަށް ގެންދިޔުމަށް ދޯނިތަކަށް އެއްޗެތި ބަރުކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރަށްރަށް ގެންދިޔުމަށް ދޯނިތަކަށް އެއްޗެތި ބަރުކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރަށްރަށް ގެންދިޔުމަށް ދޯނިތަކަށް އެއްޗެތި ބަރުކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރަށްރަށް ގެންދިޔުމަށް ދޯނިތަކަށް އެއްޗެތި ބަރުކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން ދޯނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ކަންކަން ނިންމާލުމަށްފަހު ތަށި ދޮވެލަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރަށްރަށް ގެންދިޔުމަށް ދޯނިތަކަށް އެއްޗެތި ބަރުކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރަށްރަށް ގެންދިޔުމަށް ދޯނިތަކަށް އެއްޗެތި ބަރުކުރަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެ ގެނައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް މާލެ ބޭލުމުން ވިޔަފާރުވެރިން އެތަކެތި ގަންނަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެ ގެނައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބާލަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދާ އެކު ބާޒާރުމަތީގައި ހަލަބޮލިކަން ކެނޑި މީހުން މަދުވުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަކާނާ އެއްވެސް ބިރެއް ނެތި އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅެމުން އާދޭ. އަބަދުވެސް މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގެ މަންޒަރުތަށް. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެ ގެނައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް މާލެ ބޭލުމުން ވިޔަފާރުވެރިން އެތަކެތި ގަންނަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި މަސްވެރިން މަހުން ލަފާ މަސްވިއްކުމުގައި. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެ ގެނައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބާލަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެ ގެނައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބާލަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެ ގެނައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބާލަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެ ގެނައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބާލަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ކޯވިޑް-19: ފުރަބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މާލެ ގެނައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބާލަނީ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް