ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ކޯވިޑް ކެއަރ-19 އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ