ފޮޓޯ

ޖެހިލުމެއްނެތި ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާ މިޓީމަށް ހަމަ ސާބަސް

ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
މޫސުމަށްވެސް ބެލުމެތްނެތި މި ޓީމުތައް ދަނީ ދިވެހިންގެ ހައްގުގައި ގަދަ ކަނޑުތަކުގައިވެސް ދަތުރުކުރަމުން. އެންއީއޯސީގެ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް މަސައްކަތުގައި / ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ