ފޮޓޯ

މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްސަލް/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް