ފޮޓޯ

މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި މަސް ވިއްކުން

16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
16 މޭ، 2020: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށް، މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، މަސްވެރިން ދޯނި ތަކުގައި ތިބެގެން މަސްވިއްކަނީ ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް