ފޮޓޯ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ރޯދަމަސް - ފަލަސްތީނު

24 އޭޕްރީލް 2020 - ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފަލަސްތީނުގެ މުޝަރާތީއެއް ހާރުކާން މީހުންނަށް ގޮވަނީ / މިއީ އިސްލާމީ ބައެއް ޤައުމުތަކެއްގައި ގެންގުޅޭ އާދައެއް
24 އޭޕްރީލް 2020 - ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފަލަސްތީނުގެ މުޝަރާތީއެއް ހާރުކާން މީހުންނަށް ގޮވަނީ / މިއީ އިސްލާމީ ބައެއް ޤައުމުތަކެއްގައި ގެންގުޅޭ އާދައެއް
24 އޭޕްރީލް 2020 - ފަލަސްތީނުގެ މިސްކިތެއްގެ މުދިމަކު މިސްކިތުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ / ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި
24 އޭޕްރީލް 2020 - ފަލަސްތީނުގެ މިސްކިތެއްގެ ބަލަހައްޓާ މީހަކު ހުކުރުދުވަހު މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަނީ / ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި
24 އޭޕްރީލް 2020 - ފަލަސްތީނުގެ މިސްކިތެއްގެ ބަލަހައްޓާ ބަޔަކު ހުކުރުދުވަހު މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަނީ / ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި
26 އޭޕްރީލް 2020 - ރޯދަމަހު ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހިލޭ ބަހާ ސޫޕް ހޯދުމަށް ބަޔަކު ޖަމާވެފައި
26 އޭޕްރީލް 2020 - ރޯދަމަހު ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހިލޭ ބަހާ ސޫޕް ހޯދުމަށް ބަޔަކު ޖަމާވެފައި
26 އޭޕްރީލް 2020 - ރޯދަމަހު ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހިލޭ ބަހާ ސޫޕް ހޯދުމަށް ބަޔަކު ޖަމާވެފައި
26 އޭޕްރީލް 2020 - ރޯދަމަހު ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހިލޭ ބަހާ ސޫޕް ހޯދުމަށް ބަޔަކު ޖަމާވެފައި
26 އޭޕްރީލް 2020 - ރޯދަމަހު ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހިލޭ ބަހާ ސޫޕް ހޯދުމަށް ބަޔަކު ޖަމާވެފައި
26 އޭޕްރީލް 2020 - ރޯދަމަހު ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހިލޭ ބަހާ ސޫޕް ހޯދުމަށް ބަޔަކު ޖަމާވެފައި
22 އޭޕްރީލް 2020 - ގާޒާގައި ރޯދަމަހަށް ފިހާރައެއް ޒީނަތްތެރިކުރަނީ / ފަލަސްތީނުގައިވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން
22 އޭޕްރީލް 2020 - ގާޒާގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ މޭވާ ހިއްކައިގެން ވިއްކާ މީހަކު ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފަލަސްތީނުގައިވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން
22 އޭޕްރީލް 2020 - ގާޒާގައި އެކި މޭވާތަކުގެ ޖޫސް ވިއްކާތަނަކުން މީހަކު އެއްޗެއް ގަންނަން މަޑުކޮށްލައިގެން / ފަލަސްތީނުގައިވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން
23 އޭޕްރީލް 2020 - ގާޒާގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތިގައި ބޭނުންކުރާ ސްކޫލެއް / ގާޒާގެ ދެކުނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ދަނީ ފެރުރެމުން