ފޮޓޯ

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުން

ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )
ޑިސެންބަރ 2، 2019 . ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސެއިން ޝަމީމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު ( ޕީއެސްއެމް ނިއުސް )