ވީޑިއޯ

ސަރުކާރަށް 1 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ދެއްވި ޚާއްޞަ އިންޓަރވިއު