ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި އިމާރާތްތައް ރޫޅާލުން

20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ގައި މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި އިމާރާތްތައް ރޫޅުމުގައި މިލިޓަރީ އިންޖިނިއަރސްގެ ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. ސިފައިން ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަމުން / ފޮޓޯ - އެމްއެންޑީއެފް
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ގައި މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި އިމާރާތްތައް ރޫޅުމުގައި މިލިޓަރީ އިންޖިނިއަރސްގެ ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. ސިފައިން ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަމުން / ފޮޓޯ - އެމްއެންޑީއެފް
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ގައި މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި އިމާރާތްތައް ރޫޅުމުގައި މިލިޓަރީ އިންޖިނިއަރސްގެ ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. ސިފައިން ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަމުން / ފޮޓޯ - އެމްއެންޑީއެފް
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ގައި މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި އިމާރާތްތައް ރޫޅުމުގައި މިލިޓަރީ އިންޖިނިއަރސްގެ ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. ސިފައިން ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަމުން / ފޮޓޯ - އެމްއެންޑީއެފް
20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ގައި މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި އިމާރާތްތައް ރޫޅުމުގައި މިލިޓަރީ އިންޖިނިއަރސްގެ ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. ސިފައިން ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަމުން / ފޮޓޯ - އެމްއެންޑީއެފް