ފޮޓޯ

ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްއިން ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް

ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ސާކް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީން، ޒުވާން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް ފެށުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް