ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޕީއެސްއެމް އިން ހެދުންތަކެއް ހަދިޔާކުރުން

ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޕީއެސްއެމް އިން ހެދުންތަކެއް ހަދިޔާކުރުން. ފޮޓޯ - މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޕީއެސްއެމް އިން ހެދުންތަކެއް ހަދިޔާކުރުން. ފޮޓޯ - މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޕީއެސްއެމް އިން ހެދުންތަކެއް ހަދިޔާކުރުން. ފޮޓޯ - މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޕީއެސްއެމް އިން ހެދުންތަކެއް ހަދިޔާކުރުން. ފޮޓޯ - މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޕީއެސްއެމް އިން ހެދުންތަކެއް ހަދިޔާކުރުން. ފޮޓޯ - މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޕީއެސްއެމް އިން ހެދުންތަކެއް ހަދިޔާކުރުން. ފޮޓޯ - މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ޕީއެސްއެމް އިން ހެދުންތަކެއް ހަދިޔާކުރުން. ފޮޓޯ - މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް