ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

ރައީސް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް ފޭދޫ ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް ފޭދޫ ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް ފޭދޫ ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް ފޭދޫ ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް ފޭދޫ ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް ފޭދޫ ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗް ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗް ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗް ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗް ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗް ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ރައީސް އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗް ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗް ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗް ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން- ފޮޓޯ: އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރ