ވޯލްޑް ބޭންކުން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަން އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ނާއިބް ރައީސް ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ އިންޓަރވިއު
ވީޑިއޯ

ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ނާއިބް ރައީސް ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ އިންޓަރވިއު