ފޮޓޯ

އެއާޕޯޓްގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް

29 ޑިސެމްބަރު 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުމައް ބިނާކުރާ ތާނގި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުމައް ބިނާކުރާ ތާނގި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުމައް ބިނާކުރާ ތާނގި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ފިއުލް ފާމް އޮފީސް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ފިއުލް ފާމް އޮފީސް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ފިއުލް ފާމް އޮފީސް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: އަލަށް ހަދާ އޭޕްރަން ސަރަހައްދު - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ބިލްޑިންގް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ބިލްޑިންގް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ބިލްޑިންގް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ސީޕްލޭން ހެނގަރު - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ސީޕްލޭން ހެނގަރު - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ސީޕްލޭން ހެނގަރު - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 ޑިސެމްބަރު 2018: އައު ރާޑަރު - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް