ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: އޭޑީކޭ އިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި މެޑިކަލް ކޭމްޕް

އޭޑީކޭ މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އޭޑީކޭ މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އޭޑީކޭ މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އޭޑީކޭ މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އޭޑީކޭ މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އޭޑީކޭ މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އޭޑީކޭ މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އޭޑީކޭ މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
އޭޑީކޭ މެޑިކަލް ކޭމްޕްގެ ސްކްރީނިންގް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް