ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްގެ އަތޮޅު ބިއުރޯތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ޕީއެސްއެމްގެ އަތޮޅު ބިއުރޯތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ޕީއެސްއެމްގެ އަތޮޅު ބިއުރޯތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ޕީއެސްއެމްގެ އަތޮޅު ބިއުރޯތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ޕީއެސްއެމްގެ އަތޮޅު ބިއުރޯތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ޕީއެސްއެމްގެ އަތޮޅު ބިއުރޯތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ޕީއެސްއެމްގެ އަތޮޅު ބިއުރޯތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ޕީއެސްއެމްގެ އަތޮޅު ބިއުރޯތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ޕީއެސްއެމްގެ އަތޮޅު ބިއުރޯތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ޕީއެސްއެމްގެ އަތޮޅު ބިއުރޯތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް