ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގުމަށް ބަޔަކު ރާވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާގުޅިގެން ފުލުހުން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް
ވީޑިއޯ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގުމަށް ބަޔަކު ރާވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާގުޅިގެން ފުލުހުން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް