ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅުވައިގެން ޝައިޚް އިލްޔާސް ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް
ވީޑިއޯ

ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅުވައިގެން ޝައިޚް އިލްޔާސް ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް