ފޮޓޯ

މަޓާޓޯ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް"ގެ ޕާރޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން

29 އޮގަސްޓް 2018: މަޓާޓޯ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް"ގެ ޕާރޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 އޮގަސްޓް 2018: މަޓާޓޯ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް"ގެ ޕާރޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 އޮގަސްޓް 2018: މަޓާޓޯ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް"ގެ ޕާރޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 އޮގަސްޓް 2018: މަޓާޓޯ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް"ގެ ޕާރޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 އޮގަސްޓް 2018: މަޓާޓޯ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް"ގެ ޕާރޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 އޮގަސްޓް 2018: މަޓާޓޯ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް"ގެ ޕާރޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
29 އޮގަސްޓް 2018: މަޓާޓޯ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް"ގެ ޕާރޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އާދަމް / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް