ފޮޓޯ

ފޮޓޯ ގެލެރީ: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް

29 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖް ހުޅުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް.
29 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖް ހުޅުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް.
29 އޮގަސްޓް، 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖް ހުޅުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް.