ފޮޓޯ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށާއި ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން މާމިގިލީގައި ސައިކަލްބުރެއް ބާއްވައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން-
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- މާމިގިލީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށާއި މި ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކޮށް ސައިކަލްބުރެއް ބާވާފައި
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- މާމިގިލީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށާއި މި ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކޮށް ސައިކަލްބުރެއް ބާވާފައި
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާމިގިއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން- މާމިގިލީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށާއި މި ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކޮށް ސައިކަލްބުރެއް ބާވާފައި