އިންޓަރވިއު: އީޔޫން ދިވެހި ވަކިފަރުދުންތަކަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންމާފައެއްނުވޭ - ދިވެހި ސަފީރު ޝިއާން
ވީޑިއޯ

އިންޓަރވިއު: އީޔޫއިން ދިވެހި ވަކިފަރުދުންތަކަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންމާފައެއްނުވޭ - ސަފީރު ޝިއާން