ފޮޓޯ

ފޮޓޯ ގެލަރީ: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން

އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
އޮގަސްޓް 6، 2018: ރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު، "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ވަޙީދު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް