ފޮޓޯ

ފޮޓޯ ގެލަރީ : "ދަ ކޯލް"ގެ "ޕީ - ފެކްޓަރ" ދަރުސް

3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
3 އޮގަސްޓް، 2018: ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް، "ދަ ކޯލް" ގެ ޕީ-ފެކްޓަރ ދަރުސްގެ ތެރެއިން. މި ދަރުސް ދެއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝޭޚެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޓިމް ހަމްބަލްއެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަޞީރު/ ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް