ފޮޓޯ

"މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ" ފޯރަމް

13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖުލައި، 2018: "މައި ނޭޝަން، މައި ފިއުޗާ"ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން. މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް