ޚަބަރު

އޭސް ހާޑްވެއަރގެ "ރޯދަ ބަދަލު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އޭސް ހާޑްވެއާރ އަދި ކަލަރބޭންކް އިން ރޯދަމަހުގައި ބޭއްވި "ރޯދަ ބަދަލު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
ރޯދަ ބަދަލު މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އޭށް ހާރޑްވެއަރ އާއި ކަލަރ ބޭންކުން 300 ރުފިޔާއިން މަތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށެވެ. އެއްވަނައަށް ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ ހުށައަޅާފައިވާ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހުސެއިން ރަޝީދުއެވެ.
ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްވަނައަށް ދިޔަ ހުސެއިން ރަޝީދަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދިނީ ކޯލޯޑް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ހަނީއެވެ.