ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ވޯލްޑް ކަޕް 2018 : ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް

ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.
ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.
ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.
ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.
ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.
ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.
ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.
ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.
ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.
ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.
ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗް. 32 އަހަރަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ބްރަޒިލް 1-2 ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު.