ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ވޯލްޑް ކަޕް 2018 : ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް

ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި
ފްރާންސް އާއި އުރުގުއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް. 0-2 އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް މިވަނީ 12 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދާފައި