ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ވޯލްޑް ކަޕް 2018 : އިންގްލޭންޑާއި ކޮލަމްބިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް އިންގަލޭންޑް ވަނީ ގަދަ އަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް އިންގަލޭންޑް ވަނީ ގަދަ އަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް އިންގަލޭންޑް ވަނީ ގަދަ އަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް އިންގަލޭންޑް ވަނީ ގަދަ އަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް އިންގަލޭންޑް ވަނީ ގަދަ އަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް އިންގަލޭންޑް ވަނީ ގަދަ އަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް އިންގަލޭންޑް ވަނީ ގަދަ އަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް އިންގަލޭންޑް ވަނީ ގަދަ އަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް އިންގަލޭންޑް ވަނީ ގަދަ އަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.