ޚަބަރު

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހަމަޖައްސަވައިފި

 


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.


 
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާއަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކޮމިޝަނަށް ހޮއްވެވި މެންބަރު. އިބްރާހީމް ރިޟާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވި ކަމުގެ ލިޔުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާލު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ، މިއަދު މެންދުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.


 


މިރަސްމިއްޔާތުގައި ލިޔުން ޙަވާލު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާ އިބްރާހީމް ރިޟާ ކުރެއްވިއެވެ.