ފޮޓޯ

ރަސްފަންނުގައި "ޗިކިންގ" ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

17 ޖޫން 2018: ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވިލިިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެއްޓެއްކަމަށްވާ "ޗިކިންގ" ގެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
17 ޖޫން 2018: ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވިލިިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެއްޓެއްކަމަށްވާ "ޗިކިންގ" ގެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
17 ޖޫން 2018: ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވިލިިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެއްޓެއްކަމަށްވާ "ޗިކިންގ" ގެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ފަޒުލް ރަޝީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
17 ޖޫން 2018: ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވިލިިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެއްޓެއްކަމަށްވާ "ޗިކިންގ" ގެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ވާހަކަދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
17 ޖޫން 2018: ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވިލިިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެއްޓެއްކަމަށްވާ "ޗިކިންގ" ގެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
17 ޖޫން 2018: ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވިލިިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެއްޓެއްކަމަށްވާ "ޗިކިންގ" ގެ އައުޓްލެޓެއް ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުއްވާދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
17 ޖޫން 2018: ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވިލިިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެއްޓެއްކަމަށްވާ "ޗިކިންގ" ގެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
17 ޖޫން 2018: ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވިލިިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެއްޓެއްކަމަށްވާ "ޗިކިންގ" ގެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
17 ޖޫން 2018: ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވިލިިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެއްޓެއްކަމަށްވާ "ޗިކިންގ" ގެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
17 ޖޫން 2018: ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވިލިިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެއްޓެއްކަމަށްވާ "ޗިކިންގ" ގެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަޞީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް