ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ސިމްޑީ ވޯލްޑްކަޕް ޕްރޮމޯޝަން ފެށުން

13 ޖޫން، 2018: ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ލައިސެންސްޑް ބްރޮޑްކާސްޓާ ޕީއެސްއެމްގެ، ވޯލްޑްކަޕް ކަވާރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ ސިމްޑީ އިން ކެފޭ 360 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯލްޑްކަޕް ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖޫން، 2018: ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ލައިސެންސްޑް ބްރޮޑްކާސްޓާ ޕީއެސްއެމްގެ، ވޯލްޑްކަޕް ކަވާރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ ސިމްޑީ އިން ކެފޭ 360 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯލްޑްކަޕް ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖޫން، 2018: ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ލައިސެންސްޑް ބްރޮޑްކާސްޓާ ޕީއެސްއެމްގެ، ވޯލްޑްކަޕް ކަވާރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ ސިމްޑީ އިން ކެފޭ 360 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯލްޑްކަޕް ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖޫން، 2018: ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ލައިސެންސްޑް ބްރޮޑްކާސްޓާ ޕީއެސްއެމްގެ، ވޯލްޑްކަޕް ކަވާރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ ސިމްޑީ އިން ކެފޭ 360 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯލްޑްކަޕް ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖޫން، 2018: ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ލައިސެންސްޑް ބްރޮޑްކާސްޓާ ޕީއެސްއެމްގެ، ވޯލްޑްކަޕް ކަވާރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ ސިމްޑީ އިން ކެފޭ 360 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯލްޑްކަޕް ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖޫން، 2018: ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ލައިސެންސްޑް ބްރޮޑްކާސްޓާ ޕީއެސްއެމްގެ، ވޯލްޑްކަޕް ކަވާރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ ސިމްޑީ އިން ކެފޭ 360 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯލްޑްކަޕް ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖޫން، 2018: ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ލައިސެންސްޑް ބްރޮޑްކާސްޓާ ޕީއެސްއެމްގެ، ވޯލްޑްކަޕް ކަވާރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ ސިމްޑީ އިން ކެފޭ 360 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯލްޑްކަޕް ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
13 ޖޫން، 2018: ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ލައިސެންސްޑް ބްރޮޑްކާސްޓާ ޕީއެސްއެމްގެ، ވޯލްޑްކަޕް ކަވާރޭޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ ސިމްޑީ އިން ކެފޭ 360 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯލްޑްކަޕް ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް